Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

20:30
2073 0c4d
Stranger things.
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viakiks kiks
20:21
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972

October 26 2017

00:01
00:01
9660 c42f 500
Reposted fromtwice twice

October 25 2017

23:55
Reposted fromOoliv Ooliv viaEtien Etien
23:45
7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

August 14 2017

21:51
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives

August 09 2017

18:19
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viamefir mefir

July 25 2017

11:41
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:21
11:17
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony viatoniewszystko toniewszystko
11:11
2777 1f14
Reposted fromlittlestories littlestories viarudaizia rudaizia
11:07
5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:07
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"

July 21 2017

16:15
6469 9368 500

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viamruczenie mruczenie
16:15
1555 b58a 500
Reposted fromerial erial viamruczenie mruczenie
16:15
4977 ccf2
16:13
0715 3a89
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadelle nadelle
16:13
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest
— M.Witkiewicz
Reposted fromswojszlak swojszlak viaphilomath philomath
16:12
2987 42d7 500
Reposted fromlittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl